REGULAMIN OŚRODKA REKREACYJNEGO  „EUROPA OLZA"


Pobyt na terenie ośrodka rekreacyjnego jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją poniższego regulaminu, i aktualnych zasad wyznaczonych przez właścicieli ośrodka.

Ośrodek rekreacyjny jest czynny w sezonie letnim od 1.05 do 30.09.


UWAGA!!! COVID-19

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną na terenie Polski każdy gość zobowiązany jest do bezwzględnego (chyba, że przepisy GIS stanowią inaczej) przestrzegania zasad bezpieczeństwa wyznaczonych na terenie ośrodka, w tym zasad i rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia obowiązujących każdego mieszkańca/obywatela/gościa przebywającego na terenie RP.

 
Na terenie ośrodka obowiązują zasady higieny rąk w przestrzeni wspólnego użytkowania oraz posiadanie ochrony zakrywającej usta i nos, a także zachowanie dystansu społecznego. 1. Meldunek i opłaty

Recepcja jest czynna codziennie w godzinach 9.00 do 18.00 lub jeśli inaczej wg informacji na recepcji.

Obowiązuje dokonanie formalności meldunkowych w recepcji niezwłocznie po przybyciu do ośrodka rekreacyjnego "Europa Olza".

Opłata za cały pobyt uiszczana jest w chwili przyjazdu.

Otrzymany paragon lub numer identyfikacyjny uprawniają do przebywania w ośrodku rekreacyjnym "Europa Olza", należy zachować je do kontroli przez cały okres pobytu.


 2. Doba pobytu

Doba pobytowa rozpoczyna się od godz. 14.00 pierwszego dnia pobytu, a kończy się o godz. 11.00 w dniu wyjazdu.

Gości kończących pobyt uprzejmie prosimy o wymeldowanie się do tej godziny.

Życzenie przedłużenia pobyt poza okres wskazany w dniu przybycia gość powinien zgłosić w recepcji do godz.11:00 dnia, w którym upływa termin pobytu. “Camping Europa Olza” uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.

Brak informacji po godzinie 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy gość opuści “Europa Olza” po godz. 11:00 naliczona zostanie opłata z pół doby.


 3. Bramy główne ośrodka rekreacyjnego

W godzinach 22:00 – 7:00 zamykamy główną bramę wjazdową. Otwarcie bramy następuje tylko po kontakcie z recepcją. Gości, którzy planują późniejszy przyjazd prosimy o kontakt telefoniczny - numer znajduje się w zakładce KONTAKT na stronie internetowej ośrodka.

Wyjazd i wyjazd z terenu ośrodka rekreacyjnego "Europa Olza" w tych godzinach możliwy po kontakcie telefonicznym ze stróżem lub recepcją. Numer do stróża i recepcji  znajduje się na recepcji oraz bramie wjazdowej, oraz w zakładce KONTAKT na stronie internetowej ośrodka.


 4. Cisza nocna i zakłócanie spokoju

Na terenie ośrodka rekreacyjnego "Europa Olza" obowiązuje zakaz głośnego puszczania muzyki. Prosimy nie zakłócać spokoju innym turystom korzystającym z ośrodka rekreacyjnego "Europa Olza".

Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do godz. 6:00 następnego dnia, za wyjątkiem dni, w trakcie których organizowane są imprezy plenerowe.


 5. Obecność gości

Odwiedzający i goście mogą przebywać na terenie ośrodka rekreacyjnego "Europa Olza", jeśli zostało to uprzednio zgłoszone w recepcji.

Po przybyciu na teren ośrodka rekreacyjnego "Europa Olza" goście mają obowiązek zgłosić swoją obecność w recepcji, dokonać stosownych opłat i stosować się do niniejszego regulaminu.

Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie ośrodka rekreacyjnego w godzinach od 9:00- 18:00.

Zabrania się wpuszczania gości bez uprzedniego zgłoszenia takiego faktu na recepcji “Europa Olza”.


 6. Pobyt zwierząt

Zezwalamy na pobyt zwierząt domowych na naszym ośrodku rekreacyjnym "Europa Olza" na następujących zasadach:

 - Właściciele/opiekunowie zobowiązani są do wyprowadzania psów wyłącznie na smyczy.

 - Na właścicielach/opiekunach spoczywa obowiązek sprzątania po swoich pupilach.

- Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień swojego czworonoga.

Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz wprowadzania psów na teren kąpieliska oraz do punktów gastronomicznych, toalet i łazienek.

Nie zezwala się na pobyt zwierząt w domkach letniskowych.

Informujemy, że właściciel ośrodka może nałożyć karę pieniężną na gościa, który zaniedbał obowiązek sprzątnięcia odchodów po swoim psie.


 7. Ingerencja w przyrodę

Zabrania się samowolnego wycinania gałęzi, kopania dołów, oznaczania miejsc, wieszania sznurów, anten, budowy podestów, zadaszeń i wszelakich innych konstrukcji itp.


 8. Porządek na terenie ośrodka rekreacyjnego

Goście ośrodka rekreacyjnego "Europa Olza" zobowiązani są do zachowywania porządku w miejscu swojego pobytu oraz na terenie całego ośrodka.

Zabrania się wyrzucania śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych, szczególnie przy łowiskach ryb, na plaży oraz brzegach jeziora, co powoduje zanieczyszczenie akwenu.

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach ośrodka rekreacyjnego żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

Ponadto Goście przebywający w ośrodku rekreacyjnym mają obowiązek przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych i przeciw pożarowych.

Goście ośrodka rekreacyjnego "Europa Olza" korzystający z plaży Macarena zobowiązani są do przestrzegania regulaminu plaży i przyległego akwenu.


 9. Palenie ognisk, grille

Ze względu na zagrożenie pożarowe ogniska palimy tylko w wyznaczonym miejscu wskazanym przez obsługę ośrodka oraz za zgodą właściciela obiektu.

Zezwala się na używanie grillów turystycznych.

Prosimy nie używać grillów na tarasach domków ze względu na zagrożenie pożarowe oraz zanieczyszczenie tarasów.

Zużyty węgiel z grilla prosimy opróżniać do wyznaczonych do tego celu pojemników lub w miejscu na ognisko.


 10. Ruch kołowy na terenie ośrodka rekreacyjnego

Dla każdego domku, przyczepy, przewidziany jest postój jednego samochodu. Pozostałe pojazdy należy ustawić na parkingu. Zmotoryzowani turyści poruszający się po terenie ośrodka rekreacyjnego "Europa Olza" zobowiązani są zachować szczególną ostrożność.

Na terenie ośrodka rekreacyjnego "Europa Olza" obowiązuje ograniczona możliwość poruszania się pojazdami oraz ograniczenie prędkości do 5 km/h. Prosimy ograniczyć ruch kołowy na terenie ośrodka rekreacyjnego "Europa Olza" do minimum.

Parking ośrodka rekreacyjnego "Europa Olza" jest niestrzeżony.


 11. Działalność zarobkowa na terenie ośrodka rekreacyjnego

Na terenie ośrodka rekreacyjnego "Europa Olza" zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności komercyjnej bez zgody właściciela ośrodka rekreacyjnego "Europa Olza".

Bezwzględnie zabrania się wynajmowania przyczep, kamperów itp. osobom trzecim lub użyczania ich celem uzyskania korzyści majątkowej. Naruszenie tego punktu regulaminu wiąże się z natychmiastowym wydaleniem z terenu ośrodka rekreacyjnego "Europa Olza".


 12. Odpowiedzialność za dzieci przebywające na terenie ośrodka rekreacyjnego "Europa Olza"

Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem rodziców lub osób, którzy są za nie bezpośrednio odpowiedzialne. Korzystanie przez dzieci ze sprzętu, placu zabaw i usług na terenie ośrodka rekreacyjnego "Europa Olza" musi odbywać się wyłącznie w obecności nadzorujących ich dorosłych lub prawnych opiekunów. Ośrodek rekreacyjny "Europa Olza" uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.


 13. Odpowiedzialność Gościa za wyrządzone szkody

Gość przebywający na terenie ośrodka rekreacyjnego "Europa Olza" ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych znajdujących się na terenie ośrodka rekreacyjnego "Europa Olza" (w tym domków letniskowych) powstałe z jego winy oraz winy odwiedzających go osób.

Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.


 14. Odpowiedzialność za pozostawione rzeczy

Ośrodek rekreacyjny "Europa Olza" nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w przyczepach campingowych, kamperach, namiotach i domkach oraz za ewentualne zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież przyczepy campingowej, kampera, namiotu, samochodu lub innych dóbr przywiezionych przez Gościa na teren ośrodka rekreacyjnego "Europa Olza", ich akcesoriów i zawartych w nich przedmiotów.


 15. Odmowa wstępu na teren ośrodka rekreacyjnego "Europa Olza"

Obsługa zastrzega sobie prawo dla zakazu wstępu na teren ośrodka rekreacyjnego "Europa Olza" osób pod wpływem alkoholu, zachowujących się nieodpowiednio oraz prawo do usunięcia z terenu ośrodka rekreacyjnego "Europa Olza" osób nieprzestrzegających niniejszego regulaminu.

Ośrodek rekreacyjny "Europa Olza" może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin ośrodka rekreacyjnego wyrządzając szkodę w mieniu ośrodka, gości lub szkodę na osobie gościa, pracownika ośrodka lub innych osób przebywających na terenie ośrodka rekreacyjnego albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu.


 16. Naruszenie regulaminu

Naruszenie zasad niniejszego regulaminu oraz norm współżycia turystycznego poddawane jest ocenie pracownika recepcji i może pozbawić turystę możliwości dalszego pobytu na terenie ośrodka rekreacyjnego bez możliwości zwrotu kosztów pobytu.


 17. Obowiązki wyjeżdżającego Turysty

- wymeldować się z domku, pola campingogo do określonej godziny pobytu( Pkt 2.),

oraz w godzinach pracy recepcji

- zdać klucz do domku / kartę pobytu / numer identyfikacyjny oraz kartę wjazdową

- pozostawić domek i jego otoczenie lub miejsce biwakowania w czystościRegulamin imprez cyklicznych Friday Disco Party na terenie ośrodka rekreacyjnego “Campingu Europa w Olzie”

Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:
— „służby porządkowe i informacyjne” oznacza powołane przez organizatora osoby, w tym
    pracowników agencji ochrony i mienia do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących 
 w imprezie; członkowie służb porządkowych i informacyjnych posiadają identyfikatory 
 umieszczone w widocznym miejscu, zawierające: nazwę firmy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;
— „teren imprezy” oznacza “Camping Europa Olza” w Olzie, ul. Wiejska;
— „uczestnik imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w imprezie.
§ 1
Niniejszy regulamin (zwany dalej „regulaminem”) wydany zostaje na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (zwanej dalej „ustawą”) oraz na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
Regulamin wydany jest przez organizatora imprezy — “Camping Europa Olza”, ul. Wiejska 49, 44-353 Olza, zwanym dalej „organizatorem” i dotyczy imprez cyklicznych— Friday Disco Party od maja do września 2017 r., w godz. 20.00 — 3:00 dnia następnego na terenie ośrodka rekreacyjnego “Campingu Europa w Olzie”, Olza, ul. Wiejska.
Regulamin kierowany
jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.
Celem regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie 
i korzystania przez nie z terenu i urządzeń, na którym przeprowadzona jest impreza.
§ 2
Wstęp na teren imprezy jest płatny i przysługuje wszystkim, którzy zakupią bilet wstępu bezpośrednio przed imprezą. Biletu wstępu dostępne będą przed wejściem na obiekt.
§ 3
1. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:
      — broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
      — materiałów wybuchowych,
      — wyrobów pirotechnicznych,
      — materiałów pożarowo niebezpiecznych,
      — napojów alkoholowych,
      — środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających.
2. Zakazuje się wprowadzania na teren imprezy psów i innych zwierząt.
3. Zakazuje się prowadzenia na terenie imprezy jakiejkolwiek działalności handlowej 
    (w tym gastronomicznej) lub innej zarobkowej bez wiedzy i pisemnej zgody organizatora.
4. Zabrania się dewastacji i niszczeniu obiektu i jego otoczenia oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie imprezy.
5. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
- które w dniu imprezy nie ukończyły 16 roku życia. W celu określenia wieku uczestnika służby porządkowe i informacyjne mają prawo wylegitymować uczestnika, tj. prosić o okazanie ważnego dowodu tożsamości. Dokumenty takie, jak legitymacje szkolne, dokument prawo jazdy oraz inne nie będą brane pod uwagę.
— znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,  psychotropowych lub innych podobnie działających,
— posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, 
wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, 
środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające,
— zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym 
 zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy,
 — wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące im wstępu na imprezę masową,
        — wobec których zostało wydane orzeczenie zobowiązujące ich do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych,
        — wobec których został wydany zakaz zagraniczny,
        — wobec których został wydany zakaz klubowy,
        — odmawiające poddania się kontroli (sprawdzeniu uprawnień, legitymowaniu,  przeglądaniu zawartości bagaży lub odzieży),
6. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa, oraz organizatora. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
7. Wstęp osób nieletnich na teren imprezy jest możliwy tylko i wyłącznie pod opieką osoby 
dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę. Osoba, która sprawuje pieczę nad osobą nieletnią ( w rozumieniu tego regulaminu poniżej 16 roku życia) ma obowiązek okazania ważnego dokumentu tożsamości oraz oświadczenia opiekuna prawnego osoby nieletniej wskazującego na przekazanie tej osoby pod jej opiekę na czas trwania imprezy.
 
§ 4
1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie masowej oraz porządek 
podczas trwania imprezy, poprzez m.in.:
      — służby porządkowe i służby informacyjne odpowiednio umundurowane i oznaczone,
      — powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi
    oraz informacyjnymi i organizującego pracę służb porządkowych,
      — udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego,
      — zmianę miejsca uczestnikowi imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.
2. Organizator — w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi — uprawniony jest do utrwalenia imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk.
3. Organizator utrwala również przebieg imprezy dla celów dokumentacji. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony 
dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Utrwalenie przebiegu imprezy traktowane jest przez Organizatora jako jej element.

***INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH DLA UCZESTNIKA IMPREZY***

Stając się uczestnikiem imprezy organizowanej na terenie ośrodka rekreacyjnego “Campingu Europa w Olzie” (poprzez zakup biletu uprawniającego do przebywania na terenie ośrodka rekreacyjnego “Campingu Europa w Olzie” przy wejściu na teren campingu) dobrowolnie zgadzasz się na użycie wizerunku na zdjęciach oraz filmie dokumentującym imprezę. Zdjęcia oraz film zostają udostępnione na naszym profilu na portalu społecznościowym Facebook.com. Poza Tobą samym nie jesteśmy w stanie wskazać żadnego z uczestników z imienia i nazwiska (stąd Twój wizerunek traktowany jest przez nas jako dane nie podlegające identyfikacji). Poza tym Twój wizerunek nie będzie wykorzystywany w żaden inny sposób aniżeli ten podany powyżej. W każdej chwili możesz poinformować Administratora Danych (tj. F.H.U Bogusław Krótki Słoneczna 1 44-353 Olza) o cofnięciu swojej zgody i wystosować prośbę o usunięcie swojego wizerunku lub/i nie publikowanie zdjęć/fragmentów filmu. Informację prosimy przesyłać na adres mailowy: biuro@europaolza.pl lub poprzez kontakt w wiadomości prywatnej w aplikacji Messenger.

4. Organizator wyznacza strefy podziału imprezy:
    — scena wraz z zapleczem techniczno—socjalnym (dla wykonawców i obsługi), 
niedostępne dla publiczności,
    — widownia – miejsca stojące na płycie i miejsca siedzące pod wiatą obiektu dostępne dla uczestników.
5. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie tego, że:
    — pracownicy obsługi, służby porządkowe i organizator znają rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek 
pożaru,
    — służby porządkowe przeszkolone są w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia 
pierwszej pomocy medycznej.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy lub odwołania imprezy
z uzasadnionych, ważnych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa, 
 itp. bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany z tego tytułu
 do żadnej szczególnej rekompensaty. Jeśli organizator nie wyznaczy innego terminu 
  imprezy, bilety wstępu podlegają zwrotowi.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia określonej, imiennej puli bietów. Bilet imienny, na okaziciela nie może być przekazany innej osobie.
 
§ 5
1. Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, uprawnione są do, zgodnie z przepisami ustawy:
      — sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie,
      — legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości oraz wieku uczestników,
      — przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,
      — wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub 
  zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej i obiektu (terenu), a w przypadku nie wykonania takich poleceń — wezwania ich do opuszczenia 
  imprezy,
      — stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych 
technik obrony w przypadku zagrożenia osób i dóbr powierzonych ochronie lub 
odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną osobę, na zasadach 
określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 
(Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn.zm.),
      — ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
2. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
§ 6
1. Niniejszy regulamin jest dostępny:
    — w siedzibie organizatora: “Ośrodek Rekreacyjny Europa Olza”
    — na stronie internetowej: www.europaolza.pl,
  - na profilu portalu społecznościowego Facebook
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy 
   oraz kodeksu cywilnego.

Regulamin obowiązuje w czasie trwania imprezy, w tym masowej.
 

                                                                                                                  ORGANIZATOR
Ośrodek Rekreacyjny Europa Olza